Ügyvédi titok

Az Ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása. Ennek elérése érdekében az Ügyvédi Iroda munkatársai felelősséggel tartoznak az ügyfelek személyes adatainak védelméért, illetve a tudomásukra jutott ügyvédi titkokat kötelesek megőrizni. Az ügyvédi titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos legfontosabb szabályokról az alábbiakban tájékoztatjuk ügyfeleinket:

  • az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről ügyvédi hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást.
  • az ügyvédi titoktartási kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.
  • az ügyvédi titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és az ügyvéd birtokában levő minden iratra.
  • az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat.
  • az ügyfél az ügyvédi titoktartási kötelezettség alól az ügyvédnek felmentést adhat.
  • az ügyvéd olyan tényről és adatról, amelyről mint védő ügyvéd szerzett tudomást felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként.
  • az ügyvédi titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodák alkalmazottaira és az ügyvédi szervekre (pl.: ügyvédi kamarákra), azok tisztségviselőire és alkalmazottaira megfelelően irányadó.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény

8. § (1) Az ügyvédet – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.
(2) A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.
(3) A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként.
(4) A titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira megfelelően irányadó.