Vállalati pénzügyek

2011. április. 26.

Az üz­le­ti élet­ben alig van olyan te­rü­let, ahol a dön­té­sek­nek ne lenne pénz­ügyi vo­nat­ko­zá­suk.

A vál­la­la­ti pénz­ügy jel­lem­ző­en azok­kal a te­rü­le­tek­kel fog­lal­ko­zik, ame­lyek va­la­mi­lyen ha­tást gya­ko­rol­nak a pénz és va­gyon ál­lo­má­nyá­ra. A vál­la­la­ti pénz­ügyi dön­té­se­ket ve­zér­lő leg­fon­to­sabb cél, ame­lyet a dön­tés­ho­zó zsi­nór­mér­ték­ként hasz­nál, hogy a dön­tés ered­mé­nye­ként be­kö­vet­ke­ző vál­to­zás mi­lyen mér­ték­ben gya­ra­pít­ja a vál­la­la­ti és köz­vet­ve a tu­laj­do­no­si tőke ér­té­két. A vál­la­la­ti pénz­ügyi dön­té­sek nyúj­ta­nak se­gít­sé­get annak meg­ér­té­sé­hez, hogy ho­gyan kell az üz­le­ti szer­ve­ze­tek­ben pénz­ügyi for­rá­so­kat gyűj­te­ni és fel­hasz­nál­ni.

Nem lehet hozzászólni.